Nhúng Javascript vào trang HTML

Ở bài trước mình có giới thiệu về Javascript là gì rồi nên mình nghĩ chắc các bạn cũng đã hiểu qua. Mình có hứa là ở bài sau mình sẽ hướng dẫn nhúng Javascript vào trang HTML nên ở bài này mình sẽ thực hiện điều đó.
Mình sẽ hướng dẫn một cách đơn giản nhất đê cho các bạn hiễu được dễ dàng.

 

Các cách nhúng Javascript vào trang HTML

 

Có 2 cách để nhúng Javascript vào trang HTML là:

– Định nghĩa trực tiếp Script trong trang HTML:

                         <Script type=”text/javascript”>

                               <!–

                                        //Lệnh javascript

                               –>

                          </script>

– Nhúng sử dụng Script cài đặt từ một file .js khác:

                        <script src=”abc.js“></script>

Với kiểu nhúng thứ 2, tức là sử dụng file Script ở bên ngoài thì ở trong file .js đó không được có cặp thẻ <script> và </script>. Lưu ý thứ 2 là ở giữa 2 thẻ <script> và </script> thì không được có dữ liệu nào khác.

 

Đặc điểm khi nhúng Script vào HTML:

– Web browser sẽ thực thi <script> khi load trang web theo thứ tự từ trên xuống dưới.

– Đối với Source code javascript có thể đặt vào trong các file .js sẽ được nhúng vào file HTML trước khi hoạt động.

– Các đoạn code javascript được Browser xử lý cùng thứ tự với các thẻ HTML. Trừ các hàm ( function ) chỉ được thực thi khi có lời gọi hàm.

 

Vị trí đặt Code JavaScript:

 

 – Đặt ở giữa tag <head></head> : Script sẽ thực thi ngay khi trang web mở.

– Đặt ở giữa tag <body></body> : Script trong phần body được thực thi khi trang web đang mở ( Sau khi thực thi Script trong phần <head> ).

nhung-JavaScript-vao-HTML

Và có một đặc điểm rất hay là số lượng đoạn client-script chèn vào trang không hạn chế.

 

Kết luận: 

tóm lại ở bài này cần lưu ý 3 điều khi nhúng Script vào trang wed :

1. cách nhúng: 2 cách.

2. Đặc điểm khi nhúng Script vào trang HTML

3. Vị trí nhúng: 2 vị trí tổng quát.

Ở bài sau mình sẽ hướng dẫn về kiểu dữ liệu và cú pháp trong ngôn ngữ JavaScript mong các bạn đang tìm hiểu đón đọc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top